Przejdź do treści

Regulamin kursów

Regulamin kursów

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kursów jest PsieProwadzki Tomasz Wierciszewski (NIP: 9661781915)
 2. Przez Kurs rozumie się: konsultacje behawioralne, konsultacje behawioralne online, treningi indywidualne i grupowe, kursy grupowe oraz spacery socjalizacyjne.
 3. Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która dokonała zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.psieprowadzki.pl lub w inny sposób zgłosiła Organizatorowi chęć udziału w kursie. 
 4. Zgłoszenie udziału w kursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez „PsieProwadzki Tomasz Wierciszewski” w celach administracyjnych, informatywnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych Dz.U.Nr 101 poz. 926.

Organizacja kursów

 1. Kursy odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora. Liczba uczestników Kursu grupowego jest ograniczona i ustalana przez Organizatora. 
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu kursu z przyczyn niezależnych od niego, o czym poinformuje uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania kursu grupowego, jeśli na dany kurs zgłosi się zbyt mała liczba uczestników.

Uczestnik

 1. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości oraz w terminie ustalonym przez Organizatora. Cennik opłat dostępny jest na stronie: http://psieprowadzki.pl/cennik/
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w kursie przed datą jego rozpoczęcia, co należy zgłosić Organizatorowi w dowolnej formie (mailowo lub telefonicznie). Za datę rozpoczęcia kursu uznaje się planowaną datę pierwszych zajęć lub spotkania. 
 3. a) W przypadku rezygnacji złożonej w terminie wcześniejszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu grupowego (Psie przedszkole, Podstawówka, Rally-O) Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty z wyjątkiem kwoty zaliczki.
 4. b) W przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu grupowego (Psie przedszkole, Podstawówka, Rally-O) lub po jego rozpoczęciu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. 
 5. c) W przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż do godz. 12:00 dnia poprzedzającego spotkanie (Konsultacja behawioralna, konsultacja behawioralna online, trening indywidualny, trening grupowy, spacer socjalizacyjny) lub po jego rozpoczęciu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. 
 6. Datą wpłynięcia rezygnacji jest data otrzymania przez Organizatora zgłoszenia rezygnacji w dowolnej formie (mailowo lub telefonicznie).
 7. Niedokonanie opłaty za kurs w wyznaczonym terminie (lub terminach w przypadku płatności ratalnej) jest jednoznaczne z rezygnacją oraz stanowi podstawę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu bez możliwości zwrotu dokonanej już wpłaty.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na kursie oraz poinformowania Organizatora o swojej ewentualnej nieobecności. W takim przypadku Uczestnik ma możliwość odrobienia w innym terminie dwóch zajęć z kursu. Zajęcia te mogą zostać odrobione w ciągu miesiąca od daty zgłoszonej nieobecności w terminie wskazanym przez Organizatora. 
 9. Nieobecność Uczestnika na kursie, bez poinformowania o tym Organizatora we wskazanym czasie, skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć oraz brakiem zwrotu płatności za te zajęcia.
 10. W czasie trwania kursu Uczestnik zobowiązany jest:
 • posiadać książeczkę zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami,
 • poinformować Organizatora o ewentualnych chorobach, urazach lub alergiach swojego psa,
 • prowadzić swojego psa na smyczy oraz w szelkach lub klasycznej obroży,
 • sprzątać po swoim psie,
 • zapewnić swojemu psu smakołyki, wodę oraz inne potrzebne rzeczy, o których Organizator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem,
 • sprawować kontrolę nad swoim psem. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia zgodnie z Art. 431 §1 k.c.: Art. 431 §1),
 • przestrzegać podstawowych przepisów z zakresu BHP oraz PPOŻ,
 • informować Organizatora o ewentualnych zauważonych zagrożeniach i niebezpieczeństwach,
 • przestrzegać poleceń Organizatora,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
 1. W kursie uczestniczyć mogą wszystkie osoby mieszkające z psem, jednak jedna osoba powinna być wyznaczona jako odpowiedzialna za proces szkolenia psa i być obecna na wszystkich zajęciach.
 1. Uczestnictwo w zajęciach dzieci jest dozwolone, jednak powinny one znajdować się zawsze pod kontrolą opiekuna i przebywać blisko niego. Niedozwolone jest podchodzenie dzieci do psów pozostałych uczestników.
 1. W czasie trwania szkolenia zabrania się:
 • uczestnictwa w zajęciach suk w cieczce
 • prowadzenia psa w kolczatce, łańcuszku zaciskowym lub obroży elektrycznej,
 • spuszczania psa ze smyczy. Uczestnik może spuścić psa ze smyczy wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz za zgodą i pod nadzorem Organizatora,
 • kontaktowania się z psami innych uczestników bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora oraz opiekuna danego psa,
 • dopuszczania do kontaktu psów biorących udział w szkoleniu bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora,
 • używania przemocy werbalnej oraz fizycznej wobec psa biorącego udział w szkoleniu.
 1. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów może skutkować wykluczeniem Uczestnika z zajęć bez możliwości ich odrobienia lub skreśleniem Uczestnika z listy uczestników kursu bez zwrotu opłaty za kurs.